หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

พรบ.คอมพิวเตอร์

มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะ
เป็นองค์ประชุม
ในกรณีมีกรรมการครบที่จะเป็นองค์ประชุมได้ แต่การพิจารณาเรื่องใดถ้าต้องเลื่อนมา
เพราะไม่ครบองค์ประชุม หากได้มีการนัดประชุมเรื่องนั้นอีกภายในสิบสี่วันนับแต่วันนัดประชุมที่เลื่อนมา
และการประชุมครั้งหลังนี้มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำานวนกรรมการทั้งหมด ให้ถือว่า
เป็นองค์ประชุม แต่ทั้งนี้ต้องระบุความประสงค์ให้เกิดผลตามบทบัญญัตินี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย
มาตรา ๑๑ การนัดประชุมต้องทำาเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวนี้จะทำาหนังสือแจ้ง
นัดเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิให้นำามาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจำาเป็นเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการ
จะนัดประชุมเป็นอย่างอื่นก็ได้
มาตรา ๑๒ ประธานกรรมการมีอำานาจหน้าที่ดำาเนินการประชุม และเพื่อรักษาความ
เรียบร้อยในการประชุม ให้ประธานมีอำานาจออกคำาสั่งใด ๆ ตามความจำาเป็นได้
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธาน
กรรมการทำาหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำาหน้าที่แทน
ในกรณีที่ประธานกรรมการมีหน้าที่ต้องดำาเนินการใด ๆ นอกจากการดำาเนินการประชุมให้
นำาความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓ การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
เรื่องใดถ้าไม่มีผู้คัดค้าน ให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้
เห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น
มาตรา ๑๔ ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ
ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม และถ้า
กรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย
มาตรา ๑๕ ผู้ใดเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้อง
ระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
ถ้าการกระทำา ความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทำา ต่อระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูล

คำศัพท์

CAD/CAMหมายถึง : (อ่านว่า แคด/แคม) เป็นคำย่อของคำว่า computer-aided-design/computer-

aided-manufacturing หมายถึงการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นอุตสาหกรรม เราสามารถใช้ CAD/CAM ผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักร เครื่องยนต์ เป็นต้น

calculatorหมายถึง : เครื่องคิดเลข ในความหมายที่กว้างหมายถึง เครื่องมือที่ใช้สำหรับทำงานเกี่ยวกับตัวเลขและการคำนวณ

CAIหมายถึง : คำย่อของคำว่า computer-aided หรือ computer-as-sisted instruction เป็นโปรแกรมการศึกษาโปรแกรมหนึ่งที่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์การสอนได้ สามารถใช้โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมฝึกหัด โปรแกรมถาม-ตอบ หรือเป็นโปรแกรมสอนหัวข้อต่างๆ และใช้เป็นโปรแกรมทดสอบความรู้ของนักเรียนได้

callหมายถึง : การถ่ายทอดโปรแกรมการควบคุมงานไปยังส่วนหนึ่งส่วนใดของรหัสในขณะที่กลังเก็บรักษา (save) สารสนเทศที่จำเป็น เพื่อให้การควบคุมการทำงานกลับมายังจุดที่เรียก

CAMหมายถึง : (อ่านว่า แคม) เป็นคำย่อของ computer-aided manu-facturing หมายถึงการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมงานผลิตผลิตภัณฑ์อย่างอัตโนมัติ ดูเพิ่มเติม CAD/CAM

capacityหมายถึง : สมรรถนะ ในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึงปริมาณของสารสนเทศซึ่งคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลสามารถประมวลผล หรือเก็บไว้ได้ เช่น แผ่นดิสก์สามารถเก็บตัวอักษรได้จำนวนกี่ไบต์ นั่นเป็นสมรรถนะ (capacity) ของแผ่นดิสก์นั้น

Caps Lock keyหมายถึง : แป้นคีย์บนแป้นพิมพ์ ซึ่งเมื่อกดแป้นนี้แล้ว อักษรภาษาอังกฤษที่พิมพ์จะเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (capital letter) เมื่อปล่อยก็จะกลับมาเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กตามปกติ ส่วนแป้นพิมพ์ภาษาไทย เมื่อกดแป้นนี้จะเป้นตัวอักษรบน

cardหมายถึง : การ์ด หมายถึง แผ่นวงจรซึ่งพิมพ์สำเร็จ หรือหมายถึง adapter ซึ่งสามารถนำมาเสียบต่อเชื่อมโยงเข้ากับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นได้

carrierหมายถึง : พาหะ ใช้ในการสื่อสาร เป็นสิ่งที่ใช้นำหรือพาเอาสารสนเทศไปยังผู้บริโภค; หรือหมายถึงบริษัท หรือองค์การธุรกิจ ที่ทำหน้าที่จัดหาโทรศัพท์และเคื่องมือสื่อสารอื่นๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้บริโภค

คำศัพท์คอมพิวเตอร์ 5 คำ (ครั้งที่ 9)

cableหมายถึง : สายเคเบิล เป็นสายสื่อที่ใช้ต่อเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ชนิดต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ มีวัสดุห่อหุ้มสายเพื่อป้องกันความเสียหายและการรั่วไหล อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต่อเชื่อมด้วยสายเคเบิล เช่น แป้นพิมพ์ (keyboard) เมาส์ (mouse) เครื่องพิมพ์ (printer) เป็นต้น

cable connectorหมายถึง : ได้แก่ ตัวต่อที่อยู่ตรงส่วนปลายสายเคเบิลทั้งสองข้าง

cacheหมายถึง : ระบบย่อยของหน่วยความจำอย่างหนึ่งซึ่งใช้ค่าของข้อมูลบ่อยๆ จึงมีการคัดลอกข้อมูลเอาไว้ในนี้ เพื่อความสะดวกในการใช้ หน่วยความจำของ cache จะเก็บข้อมูลที่ใช้บ่อยๆ เข้าสู่ RAM ทั้งตำแหน่งและสังกัดที่เก็บข้อมูลอยู่ เมื่อการประมวลผลต้องการข้อมูลที่อยู่ ณ สังกัดนั้นๆ ในหน่อยความจะ

cache ก็จะทำการตรวจสอบว่ามีข้อมูลที่ต้องการหรือไม่ ถ้ามีก็จะส่งข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลทันที ถ้าไม่มี cache ก็จะเข้าถึงหน่วยความจำตามปกติ เพื่อนำข้อมุลไปสู่การประมวลผล cache มีประโยชน์เมื่อการนำข้อมูลเข้าสู่ RAM ทำได้อย่างเชื่องช้า การนำเข้าสู่ cache มักทำได้รวดเร็วกว่า

CADหมายถึง : (อ่านว่า แคด) เป็นคำย่อของคำว่า computer-aided-design เป็นชื่อของโปรแกรมปฏิบัติการชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้ในการออกแบบวิศวกรรม สถาปัตยกรรม หรือรูปแบบต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ แบบที่ออกโดย CAD จะเป็นสองหรือสามมิติ

คำศัพท์คอมพิวเตอร์ 5 คำ (ครั้งที่ 7)


 • Leased Line
  • การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอีกประเภทหนึ่ง (นอกเหนือจาก Dial-up, ADSL) นิยมใช้กับองค์ที่ต้องการความเร็วสูง และเป็นช่องสัญญาณส่วนตัว ไม่มีมีการแบ่งหรือ share กับใคร
 • Plug-ins
  • โปรแกรมเสริม หรือเพิ่มเติม สำหรับโปรแกรมใด โปรแกรมหนึ่ง เช่น Plug-ins ของ FireFox เป็นต้น
 • URL: Uniform Resource Locator
  • สำหรับระบุตำแหน่งที่อยู่ของเว็บไซต์ อาจหมายถึงตำแหน่ง address ได้ด้วย
 • Web Browser
  • โปรแกรมสำหรับค้นหาข้อมูลทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น Internet Explorer, Safari, Firefox เป็นต้น
 • Web page
  • หมายถึงทั้งเว็บไซต์
 • WWW: World Wide Web
  • ระบบข้อมูลประเภท Hypertext ที่ใช้ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • คำศัพท์คอมพิวเตอร์ 5 คำ (ครั้งที่ 8)

 • ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line
  • ระบบที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อความเร็วสูงประเภทหนึ่ง การเชื่อมต่อจะทำการผ่านทางสายโทรศัพท์ จุดเด่นของ ADSL ขณะใช้งาน ยังสามารถใช้โทรศัพท์พร้อมกันได้
 • Bandwidth
  • ความเร็วในการรับส่งข้อมูล มีหน่วยเป็น Bits per second
 • Broadband
  • การรับส่งข้อมูลความเร็วสูง
 • Dial-Up
  • การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านทางโมเด็ม และทางสายโทรศัพท์ มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลไม่เกิน 56 KBPS
 • Domain Name
  • ชื่อของเว็บไซต์ เช่น www.it-guides.com เป็นต้น
 • วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

  คำศัพท์คอมพิวเตอร์ 5 คำ (ครั้งที่ 6)


  executive workstation : สถานีงานกระทำการ เป็นหน่วยคอมพิวเตอร์พิเศษที่ออกแบบมาสำหรับคนที่ยุ่งมีงาน  มาก คนเหล่านี้จะมีกุญแจพิเศษและรับข้อมูลโดยเมาส์หรือหน้าจอโดยตรงเขาจะมีนิสัยเป็นนักกระทำคำหรือประมวลผลข้อมูล, จัดการฐานข้อมูล, รูปภาพ และสนับสนุนการทำงานต่างๆ
  
  
  hierarchical data structure : โครงสร้างข้อมูลเชิงลำดับขั้นเป็นส่วนตรรกวิทยาซึ่งจะใกล้เคียงกับข้อมูลที่เป็นรากฐานของโครงสร้างที่มีส่วนประกอบหรือเป็นพ่อ แม่มีลูกแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ทีละคน หรือมีมากกว่าส่วนอื่น จะแยกออก  เป็นแขนงของเจ้าของในส่วนประกอบเพียงอันหนึ่งอันเดียวของพ่อแม่
  
  
  high-level language : ภาษาระดับสูงการเขียนภาษาของโปรแกรมทางทวีปจะดูถึงปัญหา ความไม่เข้าใจ และการ  แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้ใช้ คำสั่งในการให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้สะดวกในการเขียนจดหมายแสดงงาน หรืองานต้นฉบับของอังกฤษ ค่อนข้างที่จะใช้การประมวลผลของคอมพิวเตอร์ให้เข้าใจให้ทราบ
  
  
  integrated software package : ชุดคำสั่งสำเร็จเบ็ดเสร็จเป็นซอร์ฟแวร์ที่มีผลคำสั่งประกอบกันหลายๆ ครั้ง     ใช้ประโยชน์ในระบบ e.g. การประมวลผลในเวิร์ด เป็นการขยายหน้ากระดาษสร้างเส้นจนกระทั่งเป็นอันเดียวกัน   บรรจุรวมกันสามารถมีส่วนร่วมของข้อมูลและดำเนินการดูในระหว่างทำหน้าที่ในระบบ
  
  
  full duplex transmission : การสื่อสารสองทางเต็มอัตราข้อมูลบนทางการติดต่อจะถูกส่งไปพร้อมกัน เวลาที่ซึ่ง   ข้อมูลสามารถสื่อสารกันมันจะไหลในคำสั่งทั้งสองในเวลาเดียวกัน

  คำศัพท์คอมพิวเตอร์ 5 คำ (ครั้งที่ 5)


  data communications : การสื่อสารข้อมูลเป็นวิธีการถ่ายข้อมูลระหว่างการประมวลผลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  โดยทำการโอนถ่ายข้อมูลข่าวสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
  
  
  direct-access : การเข้าถึงโดยตรงเป็นการเข้าถึงข้อมูลในเวลาที่ต้องการโดยดึงข้อมูลมาเฉพาะที่ตั้งที่ข้อมูลอยู่   เป็นการอ่านและเขียนข้อมูลโดยตรงเช่นเดียวกับการค้นหาข้อมูลโดยตรง
  
  
  istributed data processing : การประมวลผลข้อมูลแบบกระจายเป็นการบรรยายทั่วไปเกี่ยวกับการประมวลผล  แบบตรรกะ เกี่ยวข้องกับข่าวสารคำสั่งตลอดจนการทำงานแบบรวมทั้งทางกายภาพ ประมวลผลและอุปกรณ์      การสื่อสารต่างๆ
  electronic apreadsheet program : โปรแกรมกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ทำงานได้   รวดเร็ว, คำนวณและวิเคราะห์ข้อมูล มีการทำงานแบบแถวและคอลัมน์
  executive routine : ชุดคำสั่งประจำกระทำการเป็นโปรแกรมที่มีความเชี่ยวชาญในระบบควบคุใการทำงานและ  แปลโปรแกรมอื่นมักจะอ้างอิงถึง การแปลคำสั่งแสดงผลลัพธ์ หรือหัวหน้างาน